Ny masteroppgave: «Evnerike elever – en uutnyttet ressurs i norsk skole?»

Skjermbilde 1.pngDet er godt studentene i vårt langstrakte land bidrar med ny kunnskap! Attpåtil sender de dem velvillig til Krumelurebloggen for publisering. Tusen takk! I dag har jeg gleden av på invitere deg til å kikke på oppgaven «Evnerike elever – en uutnyttet ressurs i norsk skole?» skrevet av Kassandra Petsas og Katarina Steigen. Masteroppgaven er fra mai 2018 og levert ved Nord Universitetet, Master i tilpasset opplæring.

Problemstillingen lyder:

«Hvordan blir evnerike elever ivaretatt av lærerne i den norske enhetsskolen?»

Studentene har intervjuet 5 strategisk valgte og 70 tilfeldig valgte respondenter, samtlige lærere i Nordland fylke. Forskningsspørsmålene undersøkte nærmere respondentenes holdninger, hvordan de tilpasser opplæringen og hvilke utfordringer lærerne opplever i møtet med elevgruppen.

Petsas og Steigen skriver i sammendraget:

1) Kunnskaper

Resultatene fra undersøkelsene våre indikerer at lærerne har lite kunnskaper om evnerike elever og at de ikke har lært om dette i lærerutdanningen. De som kunne en del om elevgruppen, tilegnet seg dette på grunn av eget engasjement og dermed er det tilsynelatende tilfeldighetene som avgjør om evnerike elever møter lærere som ser dem og vet hva som kan gjøres.

2) Tiltak:

Når det gjelder tiltak for evnerike elever, er de fleste lærere tilbakeholdne med å prøve anbefalte metoder som kan anses som nye og lite brukte i norske skoler. Lærerne ønsker å fortsette med det de allerede har erfaring med, som tilpasninger innen ordinær klasse – selv om det var stor enighet om at de har for lite tid i hverdagen til denne elevgruppen. Likevel var de strategisk utvalgte intervjupersonene positive til utprøvinger av flere tiltak laget for evnerike elever, noe som kan ha sammenheng med at dette var personer som visste mer om elevgruppen og brant for disse.

3) Holdninger:

Når det gjelder dårlige holdninger til evnerike elever ser det, ifølge vår undersøkelse, ikke ut til at dette er det største problemet når det gjelder norske lærere. Til tross for dette, fikk vi likevel se at det er noen som nekter for at det finnes noe sånt som evnerike elever. Utfordringene, ifølge våre informanter og respondenter, er ganske entydige: lærerne har for dårlig kompetanse og de mangler kapasitet, tid og ressurser. I tillegg peker informantene på skolesystemets svakheter.

De konkluderer (her kortfattet gjengitt):

Vi kunne dermed konkludere med at holdningene mot evnerike elever er jevnt over gode, selv om vi fant at det finnes lærere som mener at evnerike elever ikke finnes. Videre kunne vi konkludere med at tilpasningene gjort i klasserommet for evnerike er for dårlige, og at det i svært stor grad er tilfeldighetene som avgjør om evnerike elever blir tilstrekkelig ivaretatt. Det kommer altså an på om læreren brenner for elevgruppen og på eget initiativ har tilegnet seg kunnskaper om elevgruppen. Hovedutfordringen er dermed at evnerike elever må møte de rette lærerne og at de fleste lærere ikke har kompetanse om elevgruppen, blant annet fordi dette ikke er tema i lærerutdanningene rundt om. Med andre ord har ikke evnerike elever i dag plass i den norske enhetsskolen.

Oppgaven finner du på lenken her.