Ny masteroppgave: «Evnerike elever : en kvanititativ studie av læreres holdninger til evnerike elever, deres syn på elevers intelligens og mestringsforventning»

Skjermbilde master 2Her strømmer det på! Denne masterstudenten har sett på læreres holdninger til evnerike elever. Alexander Karlsen har sendt meg sin masteroppgave fra Høgskolen i Østfolds masterstudium i spesialpedagogikk. Det er gledelig at det kommer oppgaver fra flere kanter!

Karlsen, A. (2018). Evnerike elever : en kvanititativ studie av læreres holdninger til evnerike elever, deres syn på elevers intelligens og mestringsforventning. Masterstudium i spesialpedagogikk, Høyskolen i Østfold.

Under forskningsspørsmålet «Hvordan er læreres holdninger til evnerike elever?» har Alexander Karlsen sett nærmere på:

  • I hvilken grad henger lærernes kjønn, alder, yrkeserfaring og spesialpedagogisk bakgrunn sammen med holdninger til evnerike elever?
  • I hvilken grad henger lærernes syn på elevers intelligens sammen med holdninger til evnerike elever?
  • Har lærere med høy mestringsforventning også en mer positiv holdning til evnerike elever?

Det var 442 lærerne som ble invitert til å svare på spørreundersøkelsen. I overkant av 36% av disse svarte, altså 160.

Karlsen skriver i sammendraget:

Holdninger:

Lærerne viste positive holdninger innenfor flere av kategoriene av holdninger til evnerike elever, men det ble også gitt uttrykk for ambivalente og til dels negative holdninger.

Syn på intelligens:

Majoriteten av lærerne så på elevers intelligens som noe formbart og i tillegg hadde de en nokså høy mestringsforventning når det gjaldt å kunne tilpasse undervisningen til evnerike elever.

Og videre:

Når det gjaldt de tre forskningsspørsmålene ble det funnet få signifikante korrelasjoner mellom disse variablene. Ingen av bakgrunnsvariablene kjønn, alder, yrkeserfaring eller spesialpedagogisk bakgrunn hadde sammenheng med mer positive eller mer negative holdninger overfor evnerike elever. Lærernes syn på elevers intelligens hang i liten grad sammen med holdninger til elevgruppen, mens mestringsforventning korrelerte negativt med enkelte kategorier ment å måle holdninger til evnerike elever.

Med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsene er det belegg for å hevde at lærerne i dette utvalget for det meste viste positive holdninger til evnerike elever. Samtidig er det et behov for ytterligere forskning på dette området, også for flere holdningsstudier i en norsk kontekst som kan bekrefte eller avkrefte funnene fra denne oppgaven.

Jeg vil anbefale deg å se nærmere på oppgaven som du finner her.