Masteroppgave: De «klarer seg selv» Om å identifisere og tilrettelegge undervisning for evnerike elever

AC9B86D1-BFC3-46CE-8FF6-92F23F6CEB86Her kommer enda en masteroppgave, denne gang fra 2017. Oppgaven «De «klarer seg selv». Om å identifisere og tilrettelegge undervisning for evnerike elever» er skrevet av Ann-Charloth Norum Eidesen og Marianne Sodefjed ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette er en masteroppgave i Integrert Master i Lærerutdanning 1.-7. trinn.

Forskningsspørsmål: «Hvordan kan lærere identifisere evnerike elever og tilrettelegge undervisningen for dem?».

Forfatterne skriver:

Våre funn fra våre kvalitative intervju viser at det er mye usikkerhet rundt begrepet «evnerike elever», og at det ikke finnes en felles praksis for hvordan vi som lærere kan identifisere og tilrettelegge undervisningen for de evnerike. Samtidig viser funnene våre at de evnerike elevene ikke er en homogen gruppe elever, og at det derfor kan være vanskelig å oppdage dem før det er for sent. Å ikke identifisere de evnerike elevene kan ha ulike konsekvenser, i verste fall psykiske vansker. Vi har ut ifra relevant teori gjort rede for et mangfold av begreper, hvor dette mangfoldet kan skape forvirring omkring hvem de evnerike elevene er. Gjennom dette prosjektet har vi diskutert prosessen fra identifisering til tiltak.

Masteroppgaven finner du her https://munin.uit.no/handle/10037/11559