Ny masteroppgave om #evnerike elever – «Når frustrasjon tar over læringen»

Det er alltid gledelig med nye masteroppgaver. Her finner du en splitter ny masteroppgave i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger, skrevet av Grete Røgenes. Oppgaven bærer tittelen «Når frustrasjonen tar over læringen».Spissing

Oppgaven ser nærmere på evnerike elever som har ulike atferdsvansker når de er på skolen, den ser nærmere på årsaker og kommer med forslag til forebyggende tiltak.

Dette er en kvalitativ oppgave, basert på intervjuer med foreldre til 7 barn som alle opplever konflikter i møte med skolen.

Dette er evnerike barn som har et kaos i hodet fordi raske tanker understimuleres og de blir misforstått og frustrerte. Den evnerike eleven har behov for å bli tatt på alvor ut i fra sine evner, forutsetninger og atferd. Frustrasjonene i skolehverdagen kan bli så store at det går ut over læringen. (Røgenes, 2014)

Røgenes skriver at hennes fokus er rettet mot atferdsvanskene som oppstår for den evnerike eleven i skolen, og problemstillingen er «Evnerike elever og atferdsvansker – et foreldreperspektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen.»

Noen interessante sitater:

Studiens underytende evnerike elever begynte alle med positive forventninger til skolen, og de gledet seg til å lære noe. Dessverre ble alle syv barna skuffet fordi utfordringene lot vente på seg, og konsekvensen ble lav innsats og ingen ny læring som igjen har ført til at de yter mer eller mindre under sine evner og forutsetninger (Røgenes, 2014).

Og noen av informantene:

Lærerne var ikke fokusert på hva hun kunne, var bare veldig fokusert på hvordan hun oppførte seg (Anne, 10 år).

Uten faglig stimulering gikk David inn i en resignasjonsfase i 3. og 4. klasse. Lekser ble en stor kamp fordi han lå under bordet og skrek at dette er kjedelig, jeg kan det, jeg skjønner ikke vitsen (David, 12 år).

Hun følte seg tidlig annerledes enn jevnaldrende barn. Selv sa Anne som femåring og senere på skolen: «Jeg føler at jeg er fra en annen planet». Hun har hatt veldig mye frustrasjon rundt det at hun ikke skjønner seg på de andre barna (Anne, 10 år).

Her er et utdrag fra «Konklusjon og veien videre»

De evnerike elevene må komme på skolens dagsorden. Ledelsen ved skolene må ta ansvar for at lærere og annet personell får løfte kompetansen om hvem de evnerike barna er, og hvordan de bør møtes i klasserommet og i friminuttene. Det er også skolens ansvar å avsette midler til eventuell spesialundervisning eller oppfølging av evnerike elever fra første klasse, eller så raskt det blir avdekket behov. Skolene må sørge for muligheter for tilgang til differensiert fagstoff og læringsmateriell. Ved at læringsmiljøet tilrettelegges vil atferdsvansker som følge av mangel på tilpasset stimulering kunne hindres å oppstå eller utvikle seg. 

Så sant, så sant. Skoler og lærere må få lære om denne elevgruppen, først da kan det bli snakk om en «opplæring tilpasset elevens evner og forutsetninger» som Opplæringsloven så fint fremhever det. Som jeg også skriver i Kolberg (2014):

I en skole som ikke har noen tradisjon for å ivareta evnerikhet, og der kunnskap om elevgruppen mangler, kan man spørre seg om vi har mulighet til å gjenkjenne en elev med sterke evner som ikke passer inn i vårt felles mentale bilde av en «flink elev»? ”..such nominations more or less presuppose some advanced knowledge of the needs and nurture of the highly able, which raises the interesting question of whether nominations are at all possible in an egalitarian school system where teachers generally have no preparation at all” (Persson, 1998). (Kolberg (2014) De evnerike elevene. I: Høihilder og Lingås (2014) Pedagogikk 8.-13. trinn; profesjonsutdanning av lærere. – her)

Altså: frem med kunnskap, kurs, veiledninger (Udir.no – hvor er dere?) og videreutdanningstilbud! Nå! Vi er noen frivillige som fyker rundt og holder kurs og foredrag for lærere og skoler som virkelig ønsker seg kunnskap, men vi er en dråpe i havet. Jeg skulle ønske toppene i skolepyramiden kunne laget et interaktivt, digitalt undervisningsopplegg som kunne tilbys alle lærere. «Telemedisin», DET hadde vært noe – og ja, vi er mange som står klare til å bidra!

Oppgaven om evnerike elever med atferdsproblemer finner du hos UiS her. God lesing!