Lektorbladet også om evnerike elever!

Da foreldrenettverket Lykkelige barn arrangerte sin forrige konferanse i Oslo i oktober 2013 satt leder av Lektorlaget, Gro Elisabeth Paulsen, i panelet som diskuterte hvordan norsk skole skulle bli bedre på å «Anerkjenne, gjenkjenne og ivareta» (konferansens tema) evnerike elever.

Da Cappelen Damm arrangerte kunnskapfrokost om evnerike barn (her) i oktober i år var leder i Lektorlaget også med (og du kan se henne i et intervju hos TV2 i samme anledning i min bloggartikkel om frokosten her).

Sett fra mitt ståsted er det gledelig at en viktig aktør på lærersiden tar ordet i denne saken. I siste utgave av Lektorbladet har de da også viet et tosiders oppslag fra kunnskapsfrokosten:

Lektorbladet 2014Se Lektorbladet 6-2014 med flere interessante artikler til tematikken «Den nye elevrollen» her.

Lederartikkelen fra Gro Elisabeth Paulsen har overskriften «TILPASSET OPPLÆRING – til hvilken elevrolle?» som jeg synes er interessant. Gledelig er det også at hun inkluderer evnerike og talentfulle barn og unge i sin leder:

«Bestemmelsen om tilpasset opplæring har så langt vært anvendt til å senke kravene og lette situasjonen for dem som viser minst akademisk talent. Parolen i norsk skole har vært at de flinke klarer seg alltids. Nå viser både PISA og annen kartlegging at andelen norske elever som scorer høyt, er påfallende liten, og har blitt mindre de siste 10-15 årene. Man anslår at 17-20 prosent er underytere og går på faglig tomgang i skolen. I tillegg viser studier at særlig evnerike barn, som utgjør 2-5 prosent av elevene, blir dårlig ivaretatt og at mange utvikler atferdsproblemer og dårlig selvbilde og mestrer ikke de arbeidsteknikker som kreves i høyere utdanning. Beregninger tyder på at hver femte som dropper videregående skole, er en underyter som har gått lei av en skole som gir for små faglige utfordringer.»

Det lederartikkelen påpeker er viktig. Vi har faktisk en situasjon der vi har et stort datamateriale (PISA, TIMMS, PIRLS, Nasjonale prøver) som indikerer at vi blir dårligere og dårligere på å tilpasse opplæringen til elever som er kjappe i hodet. At det blir oppmerksomhet rundt dette og ikke lenger bare hviskes om i krokene er gledelig, for i min bok er alle elevene like mye verdt; vi SKAL ikke prioritere bort noen elever bare fordi de tilfeldigvis er utstyrt med et lyst hode.

Se lederartikkelen fra Lektorlagets politiske leder her.