Boktips: Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever

Branca (2014)Fagfeltet som omhandler evnerike barn er veletablert i store deler av verden. I Norge derimot har dette fagområdet nærmest vært ikke-eksisterende i flere tiår. Faktisk er Norge et av svært få land i Europa hvor det fra offisielt hold mangler et begrepsapparat, samt retningslinjer og anbefalinger som skolen kan støtte seg til (Eurydice, 2006). Følgelig er det også manglende kunnskap om evnerikhet generelt i skoler og barnehage.

Innenfor dette fagfeltet i andre deler av verden er det velkjent at noen evnerike barn kan ha en vanske (som f.eks. dysleksi) eller en diagnose (som f.eks. ADHD eller aspergers syndrom), mens barnet samtidig er evnerik. Disse såkalt dobbelteksepsjonelle, eller ”2E”- elevene har særskilte behov, og det er svær viktig at tiltak som settes inn overfor denne gruppen barn tar hensyn til både deres evnerikhet, og deres vansker.

Siden det i Norge har manglet kunnskap og interesse for evnerike barn generelt kan vi nok trygt si at dobbelteksepsjonelle barn har vært dobbelt glemt.

Det er derfor gledelig at det akkurat har utkommet en fagbok som tar opp dobbelteksepsjonelle elever. Forfatteren, Branca Lie, er dr.scient. og førsteamanuensis ved avdeling for psykologi ved Høgskolen i Lillehammer.

Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever, Branca Lie (2014)

Boken ”Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever” har undertittelen ”Begavede elever og begavede elever med lærevansker”.  Målgruppen for boken er sammensatt, og den er tenkt å støtte både lærere, spesialpedagoger og psykologer med å få et overblikk over disse elevenes behov, slik at de kan få en undervisning mer i samsvar med deres evner og forutsetninger.

Boken drøfter tre viktige problemstillinger:

  • Hvem er de eksepsjonelle (evnerike) og dobbelteksepsjonelle elevene
  • Hvordan identifiserer vi disse elevene?
  • Hvordan underviser vi disse elevene?

Og forfatteren poengterer at hovedbudskapet i boka er at evnerike elever som har en vanske/diagnose kan prestere like bra som sine jevnaldrende, forutsatt at de får adekvat støtte. Imidlertid er utfordringen for skole og hjelpeapparat at dobbelteksepsjonelle elever kan bruke sine sterke evner for å skjule sin vanske, noe som gjør det vanskelig å avdekke det reelle hjelpebehovet eleven har.

Boken starter med å gi en gjennomgang av den teoretiske bakgrunnen for begrepet begavelse/evnerikhet, og går også gjennom en de l typiske kjennetegn for elever som er evnerike. Samtidig har boken en hovedvekt på dobbelteksepsjonalitet, og ser følgelig aller mest på 2E-barna, noe denne boken altså er den første til å gjøre i Norge.

I særlig grad går boken inn på evnerike elever som har ADHD, og som har dysleksi, både med teoretisk drøfting og case-beskrivelser. Dessuten går boken inn på en rekke anbefalinger til hjelpetiltak som skolen kan sette inn for evnerike og 2E-elever. Bl.a. fremhever boken viktigheten av at undervisning og hjelpetiltak ikke bare må rettes inn mot de vanskene eleven har, men at vi også må hensynta at barnet har de sterke evnene og ressursene som det faktisk har.

Lie påpeker at det er svært viktig å kartlegge både de sterke evnene og vanskene, og at dette må begynne tidlig i barndom og fortsette på systematisk vis også gjennom oppveksten.

Alt i alt er dette en nyttig bok, både fordi den gir en god innføring i tematikken evnerikhet generelt, men ikke minst fordi den er den aller første norskskrevne fagboken som omhandler dobbelteksepsjonelle elever. Den anbefales til lærerstudenter, lærere, ansatte i hjelpeapparatet og til psykologer.  Ikke minst anbefales boken til foreldre som står midt oppe i den krevende oppgaven å veilede eget barn og som ikke sjelden må sloss for at barnet skal få den opplæringen det har behov for.

Boken finner du hos Adlibris.no her og hos Bokkilden.no her. Omtale hos forlaget Cappelen Damm finner du her.

Hvis du ønsker en oversikt over ulike norske fagbøker om evnerike barn, se denne siden her på Krumelurebloggen.

Ønsker du å lese mer om 2E-eleven – akkurat NÅ?

Ja, da må du finne deg i å lese på engelsk!
Sjekk denne nettsiden fra Ministry of Education i New Zealand som gir følgende tips om undervisning av dobbelteksepsjonelle elever:

  • Det er svært viktig å fokusere på barnets styrker først. Strategier for å håndtere vansker, eller kompensere for disse er sekundære. Også disse elevene trenger å føle intellektuelle utfordringer, og mestring.
  • Vær klar over de ekstreme frustrasjonene noen av disse elevene føler – og de medfølgende risiki for negativ sosial- og emosjonell selvfølelse.
  • Sinne, angst for å mislykkes, sterkt behov for kontroll, lav selvfølelse, og noen ganger angst for suksess, forklares i Counselling, Multiple Exceptionality, and Psychological Issues, Strop, J and Goldman, D (2003).

Du finner også mange gode tips – på engelsk – fra Susan Winebrenner i denne artikkelen «Teaching Strategies for Twice Exceptional Students»

Teaching children who are twice exceptional is very challenging. The most serious challenge is that the giftedness will go unnoticed and unaccommodated in favor of attending to learning deficits. Any efforts teachers can direct toward understanding and teaching the whole child will go a long way toward creating optimum learn- ing conditions for these very interesting and challeng- ing youngsters. (Susan Winebrenner)

2 kommentarer til “Boktips: Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever

Kommentarer er stengt.