WISC og Wechslers skala for vurdering av barns kognitive evner

Wechslertestene er blant de mest populære enkelttestene som brukes for å identifisere «evner», ja de kalles ofte en «evnetest». Den mest kjente er kanskje WISC som brukes fra 6 års alder, men dette testbatteriet inneholder flere tester for såvel yngre barn og som voksne. Wechslerbatteriet består av disse testene:

 • WPPSI: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (fra 2 ½ til 7 år og 4 mndr)
 • WISC: Wechsler Intelligence Scale for Children (fra 6 år til 16 år og 11 mndr)
  Per i dag brukes den fjerde, reviderte utgaven: WISC-IV. Den femte – WISC-V – er utgitt i USA
 • WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale (fra 16 år og oppover)

WISC-IV er den fjerde reviderte utgaven av WISC. Den er svært mye brukt, også i Norge.
Hos PP-tjenesten i Norge brukes evnetester ofte som en del av undersøkelsene når de utreder et barn etter henvisning fra barnehage/skole pga. ulike problemer eller bekymringer.

Testene regnes som meget god for å identifisere evnerike elever, og å gjenkjenne dobbelteksepsjonelle barn (dvs. evnerik OG ulike lærevansker, såkalt «Twice Exceptional» eller 2E), forutsatt at den brukes og tolkes på riktig måte. MEN: Det finnes også evnerike barn som ikke reagerer som vi kanskje forventer i møtet med en test. De kan være utrygge i testsituasjon, de kan være mer opptatt av å svare riktig enn å svare raskt, og de kan ha det så dårlig (mobbing/mistrivsel) at de rett og slett ikke viser oss sitt sanne potensiale. Dette er det VIKTIG at vi har kunnskap om!

WISC-IV gir resultater på fire indekser:

 1. Verbal forståelse indeks (VFI)
 2. Perseptuell resonnering indeks (PRI)
 3. Arbeidsminneindeks (AMI)
 4. Prosesseringshastighet indeks (PHI)

1) VFI: Verbal forståelse indeks har ulike deltester:

 1. Likheter
 2. Ordforståelse
 3. Resonnering
 4. Supplerende deltester er «Informasjon» og «Ordresonnering».

2)    PRI: Perseptuell resonneringsindeks har ulike deltester:

 1. Terningmønster
 2. Bildekategorier
 3. Matriser
 4. Supplerende deltest «Bildeutfylling»

3)    AMI:Arbeidsminneindeks har deltestene:

 1. Tallhukommelse
 2. Bokstav-tall-serier
 3. Supplerende deltest «Regning»

4)    PHI: Prosesseringshastighetsindeks har deltestene:

 1. Koding
 2. Symbol-leting
 3. Supplerende deltest «Utstrykning»

Resultatet av WISC-testen fremkommer som «Fullskala IQ» eller FSIQ. Man kan også bruke General Ability Index (GAI).

De 6 deltestene som utgjør VFI og PRI (punkt 1 og 2 over) regnes for å være svært gode mål på intelligens, og inkluderer kun èn test som går på tid («Terningmønster»).

Gifted Development Center i Denver, USA, har brukt Wechsler-testene med evnerike barn i en årrekke. I en oppsummering av sine erfaringer  skriver de at testforfatterne har gjort en del endringer fra WISC-III til WISC-IV. I den den fjerde utgaven av WISC har testforfatterne lagt til ytterligere deltester som måler arbeidsminne og prosesseringshastighet. I tillegg har de doblet vektingen av disse deltestene (fra 20% til 40% av FSI-IQ – FullSkala-IQ). Dette har betydning for resultatet «Full Score IQ» for svært mange evnerike barn.

Flanagan & Kaufman (2004) skriver:

FSIQ er ikke et helhetlig begrep og bør ikke brukes dersom det er en forskjell i score på de ulike indeksene (1-4 over) som er større enn eller lik 1.5 standardavvik (23  poeng).

Der det er store ulikheter i score mellom de ulike indeksene anbefales bruk av General Ability Index  (GAI) som kombinerer score fra VFI (indeks 1) og PRI (indeks 2), men fjerner scoren fra de to siste indeksene, AMI og PHI.

Gifted Development Center skriver videre at
«Testforfatterne har gått ut fra at alle begavede barn er raske til å prosessere. Noen er veldig raske, men andre er mer tenksomme eller de er perfeksjonister, noe som vil ha stor innflytelse på prosesseringshastigheten.

Begavede barn viser ofte også en preferanse for meningsfylt testmateriale, og vil derfor ikke få gode resultater i deltester de finner meningsløse, som f.eks. å huske tallrekker.»

Mange begavede barn har store sprik mellom de ulike deltestene i WISC-IV. (Berg-og-dalbane-utseende på kurvene.) Det er viktig at vi da er klar over at dette ikke er «unaturlig» OG at man ikke skal regne ut en «Full Score» dersom man ser et sprik som er over 1,5 standardavvik mellom dem. Bruk i så tilfelle «GAI – General Ability Index».

==========

Kommentar 19. desember 2013:
Ta en kikk på bloggen til psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren. Han skriver i dag mye klokt om WISC-testene: «Hvordan du får tak i WISC skårene og hva de viser«.

Kommentar 18. november 2014:
For en artikkel om evnetester på evnerike barn, se også skolepsykolog Anita Kullander i det svenske Socialmedicinsk tidskrift, «Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning«, der hun bl.a. skriver:

Att vara särbegåvad är ingen diagnos och kan därför inte enskilt utgöra en grund för en psykologutredning. Det som karaktäriserar särbegåvning riskerar av oerfarna testare/utredare misstolkas och feldiagnostiseras. Resultaten från ett WISC-test kan inte användas för att bedöma särbegåvning. Särbegåvade barn måste identifieras tidigare och bedömas mer holistiskt så att de får rätt stöd och stimulans för att utvecklas optimalt – allt enligt Skollagen.

Hvem kan utføre evnetesting med WISC?

Først og fremst har utdannede psykologer hatt godkjenning for å bruke testene. Dessuten har Pearson (som eier WISC) etter anbefalinger fra Norsk psykologforening godkjent at personer med de følgende utdanninger har kompetanse for å bruke WISC og WPPSI:

 • Masterprogrammet i pedagogikk med fordypning pedagogisk-psykologisk rådgivning (Universitetet i Oslo, UiO)
 • Masterprogrammet i spesialpedagogikk med studieretning for spesialpedagogisk rådgivning (UiO)
 • Cand.ed og cand.paed. (UiO) med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Cand.paed. Spes. (UiO)

Med andre ord: den som skal administrere en slik test (dvs. å gjennomføre testen med et barn) ELLER (OG) tolke den skal være utdannet psykolog – ELLER være utdannet pedagog fra UiO. – Etterspør alltid testkompetanse hos den som skal teste. Mer info. finner du hos psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren: «Hvem kan tolke og administrere WISC»

 

Kommentar om WISC-V 31. desember 2015:

Gifted Development Center skriver i et ferskt blogginnlegg kalt «What Challenges do the New IQ Tests Pose for Identifying the Gifted?» om den nyeste versjonen av WISC – WISC-V. (her)

Denne nyeste testen tilfører ytterligere økning i deltester på tid. Dessuten er det økt andel visuelle oppgaver, noe som skal minske andelen verbal resonnering slik at den skal gjøre testingen mer passende for tospråklige barn.

Yet, most children—not only score highest in verbal, but are most likely to be identified as possibly gifted by their verbal abilities.  Additionally, visual processing is the most common weakness seen in gifted children at the GDC and can undermine performance on visual tests. There is no longer a meaningful memory test, but an extra non-meaningful one.

Examiners of gifted children are scrambling once again to find reasonable ways to use this new test.  However, ultimately, the test used to identify the gifted child must at least be capable of finding the child who will go bonkers in a regular classroom without such accommodations, and they’re not found by non-meaningful memory and fast speed!

At GDC we are working with the publisher to collect data to extend the norms on the WISC-V. We shared the need for more verbal measures, and test authors responded by developing a new comprehensive verbal index. We are promoting the use of this index and other strategies to optimize the identification of the gifted.

Fortsatt nysgjerrig? Se gjerne denne fra Dagbladet (2003) om «IQ-testing og sakkyndighet» – skrevet av psykolog Dag Øyvind Engen Nilsen – som forklarer mye rundt Wechsler-testen WAIS (for voksne).

4 kommentarer til “WISC og Wechslers skala for vurdering av barns kognitive evner

 1. Hvilket kan betyr et at IQ blir beregnet til å ligge godt over 130, mot innenfor normalområdet! Det er en ting om full score likevel ligger over 130, da får man nok vite at barnet er høyt begavet ved testgjennomgang, men dersom GAI viser seg å ligge over 130, mens to resterende deltestene trekker snittet ned under 130, så vil man gjerne bare få et ganske knapt svar tilbake om at barnet befinner seg i normalområdet, men har noen sterke områder…

  DET er noe å tenke over, for de aller fleste jeg har hørt om har to-tre lave resultater på deltestene som faller i de samme kategoriene, og havner disse ned mot 100 (normalen altså) så må man gjerne opp i 150 på de andre delene om man skal over 130 i snitt.

  150- 160 er ganske ekstremt på den verbale delen, men poenget mitt er at man gjennom å bruke disse to deltestene ikke oppdager flere HB-barn, og for disse barna/foreldrene er det ikke ok å høre at de er i normalområdet, det vil gjerne punktere et hvert forsøk på å nå frem til skolen med tilpasset undervisning pga. høy intelligens!

  Tragisk, men det er ikke alle testpsykologer som har satt seg nok inn i testing av høyt begavede barn, og når dette kommer opp, kan det være at de bare har hatt et slikt resultat en eller to ganger før, om noen.

Kommentarer er stengt.