75000 elever: oppgavene på skolen er lette! (Elevundersøkelsen 2012)

ByHos Utdanningsdirektoratet kan du lese rapporten fra Elevundersøkelsen 2012. Naturlig nok er jeg nysgjerrig på hva elevene sier om faglige utfordringer på skolen. – Synes elevene selv at de blir utfordret i norsk skole?

Da ser vi nærmere på noen av spørsmålene i årets undersøkelse.

«Får du nok utfordringer på skolen?»

Her burde mange svare «I de fleste fag»? – Nei,  her er det bare i underkant av 40% som svarer det, mens i overkant av 40% svarer at de får utfordringer «I mange fag».

Da har vi talt opp (rundelig snakket) 78% av elevene. De blir ikke utfordret hele tiden, men det går antagelig greit? Tror vi? – Det er en stor andel som ikke blir utfordret synes jeg!

  • Mange får utfordringer bare «I noen fag«: ——> 17,56% !
    Legg så til at 3,2% får utfordringer «i svært få fag» og i underkant av 1% som sier at de aldri får faglige utfordringer.

Vi snakker altså om i overkant av 20% av elevene i ungdoms- og videregående skole som selv sier at de ikke får faglige utfordringer store deler av skoledagen. – Er vi fornøyde med det? 

«Hvordan er oppgavene du får på skolen?»

Svært lette: 3,8%
Litt lette: 16,04%

«Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du ikke kan?

Alltid: 2,9%
Ofte: 15,73%

Med andre ord: mange opplever at skolen gir dem oppgaver de ikke har mulighet til å beherske. Ikke bra det heller!

«Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg?»

Alltid: 1,65%
Ofte: 9,87%

Tett oppunder 20% svarer altså at oppgavene de skal gjøre på skolen er litt – eller svært lette!
Legg så til at 11% sier at de alltid eller ofte får oppgaver som ikke stiller noe krav til dem!!

Er vi fornøyde med det?

Strekker vi de sterke elevene faglig så de lærer noe?  Eller lar vi de seile igjennom uten motstand? Det kan se slik ut. Og da er det kanskje greit? – Nei, det er ikke greit. Fordi mangel på utfordringer gjør noe med barnet:

Mangel på utfordringer:

«.. svekker elevenes motivasjon og følelse av å være respektert og bli tatt på alvor.» (Skaalvik, 2005, i Kolbjørnsen 2007, s. 7)

Jeg skriver som oftest om de evnerike elevene. Elever som har naturgitte forutsetninger for å lære raskt og mye. Elever som skiller seg til dels betydelig fra gjennomsnittseleven, både i sin måte å tenke på  og i sin innlæringsevne. Men disse elevene er nok ikke 20% av elevgruppa. Kanskje sitter det 1 elev på hvert trinn og baler med sin annerledeshet, skiller seg ut. Kjeder seg. – Nei, ikke kjeder seg. Det er faktisk et svært lite dekkende begrep. Skolen blir raskt noe i retning av  m e n i n g s l ø s  for mange av disse ungene. De har en læringshunger som kan være svært vanskelig å forstå for oss voksne (ihvertfall om vi ikke har lært noe om denne elevgruppa). – Og de er ikke så lette å oppdage som de typiske skoleflinke elevene som gjerne er en glede å ha i klasserommet. (Se f.eks. hva skolepsykolog Anita Kullander sier om de evnerike barna i innlegget her.)

MEN jeg tenker at når en femtedel av elevmassen bekrefter at de har for lette oppgaver på skolen, da er det faktisk ikke bare de evnerike elevene som trenger bedre tilpasset opplæring! Det er m a n g e elever vi snakker om. Faktisk rundt 75 000 elever sier at oppgavene de får på skolen er lette.

Og jeg spør igjen: er vi fornøyde med det?

(Rapportene fra elevundersøkelsen 2012 ligger her)

3 kommentarer til “75000 elever: oppgavene på skolen er lette! (Elevundersøkelsen 2012)

Kommentarer er stengt.