Dansk forskning på talentklasser – del 1

I Danmark har de nylig gjennomført en stor undersøkelse som viser at mange av elevene får altfår lite faglige utfordringer i Folkeskolen. I «Københavnerbarometeret» er det 80 % av elevene i 4.–9. klasse i hele København som har deltatt (13.120 elever).

Undersøkelsen viser at 17 % av elevene synes at undervisningen er for lett. I den andre delen av skalaen sitter så også 17% og synes at undervisningen er alfor vanskelig. Mer enn en 1/3-del av elevene opplever altså at undervisningen ikke «treffer dem» hjemme.

Elevundersøkelsen 2012 sier noe om tilsvarende tall her hjemme: – På spørsmålet «Får du nok utfordringer på skolen?» svarer 3,20% av elevene «I noen få fag» og nesten 1% «Ikke i det hele tatt». Hele 17,56 svarer at de får utfordringer «i noen fag». – Nedslående!

Lektor og Dr.phil. Poul Nissen ved Institut for Uddannelse og Pædagogik – Center for Grundskoleforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet er en av dem som har forsket på temaet evnerike barn i den danske folkeskolen. Han er intervjuet i en artikkel på «Videnskap.dk» der han understreker at det hittil har vært fokusert mest på de faglig svake elevene.

Og det har «eksistert en stilltiende enighet om, at de flinke barna nok skal klare seg.» iflg. Poul Nissen.

Her ringer det en bjelle. Dette har jeg hørt før – i Norge!

Og videre påpeker han at det ikke alltid er tilfellet at de «klarer seg alltids», noe han også har forskningsmessig belegg for å hevde.

Poul Nissen har forsket på talentundervisning, bl.a. gjennom to prosjekter for «Særligt begavede børn» som er igangsatt av det Danske Undervisningsministeriet. I liket med det ovennevnte «Københavnerbarometer» viser hans forskning at de evnerike elevene ikke trives i den vanlige folkeskolen.

»Problemet er, at de kvikke børn keder sig i timerne, fordi de bliver udsat for noget, de ved i forvejen, og når de er færdige med opgaverne, er der ikke mere, de kan lave. Nogle af dem reagerer ved at blive urolige, lave ballade i timerne og genere de andre, mens andre bliver apatiske, stille og står af,« siger Poul Nissen.

Han påpeker også at de evnerike elevene ofte får det vanskelig sosialt siden de mangler venner som de kan snakke med om faglige emner (og speile seg i, legger jeg til for egen del).

»Mange oplever, at de bliver drillet på grund af deres mange eller særlige interesser, fordi det ikke er ’in’ at være klog – så bliver man kaldt nørd. Det kan føre til, at de holder sig tilbage i timerne, er bange for at række fingeren op eller omformulerer sig for ikke at fremstå kloge,« forklarer Poul Nissen.

Videre sier han at de evnerike elevene som han har fulgt gjennom dette forskningsprosjektet har savnet  utfordringer, faglig fordypning, vanskelige oppgaver og høyere forventninger fra sine lærere.

Så ble prosjektklassene opprettet. Her opplevde elevene  at de fikk det betydelig bedre, både faglig og sosialt. Både før og etter prosjektet fylte elevene ut et spørreskjema med spørsmålet «På en skala fra 0-10, hvordan hadde du det faglig og sosialt før – og nå?» Svarene viste at elevene strakk seg faglig fra 5,8 til 8. Sosialt hoppet de fra 5,96 til 8,7.

»Eleverne siger selv om talentklasserne, at de er blevet meget gladere for at gå i skole, fordi de ikke længere oplever at skulle sidde og vente på de andre, og fordi lærerne stiller langt højere forventninger til dem. Og i projektklasserne er der ikke nogen, der mobber,« fortæller Poul Nissen.

Likevel mener Poul Nissen at prosjektklassene ikke er den optimale løsningen. Selv om elevene som deltok generelt uttrykker stor glede over å bli utfordret, opplever de samtidig en dobbelthet i forhold til de sosiale relasjonene.

«De har både skullet vænne sig til nye kammerater i projektklasserne, men samtidigt har de været bekymrede for at gå glip af noget i deres hjemmeklasser,» forklarer Poul Nissen.

Forskningen har munnet ut i noen anbefalinger som jeg gjerne skriver om i neste post på bloggen: «Dansk forskning på talentklasser – del 2»