Masteroppgave: Lærernes tilpasningsarbeid for #evnerike

Masteroppgave i tilpasset opplæring fra Høyskolen i Hedmark fra 2012:

Lærernes tilpasningsarbeid for evnerike elever i den norske skolen: Hvordan arbeider lærere med å tilrettelegge for gode læringsvilkår for evnerike elever, og hvilke utfordringer ligger i dette arbeidet?

Jenny Gran Engelstads oppgave finner du her. Litt om oppgaven:

«Oppgaven tar sikte på å belyse dette fra et lærerperspektiv. Helt konkret ligger fokuset på å undersøke hvilke tanker lærerne har rundt sitt arbeid med evnerike elever.»

Og videre fra sammendraget:

Undersøkelsen viser at de fleste av lærerne møter på utfordringer i arbeidet med å tilpasse undervisningen for de evnerike elevene, der planleggingen må foregå på et bredt plan og den sammensatte klassen oppleves som hindringer for god tilrettelegging.

Videre peker samtlige lærere på tidsaspektet som en utfordring, der det ikke er rom for å se og møte alle i løpet av en skoledag. Lærerne peker også på at klasserommet i dag har mange elever som krever tilrettelegging, dermed blir elever som sliter satt foran i rekken når læreren skal gi sin støtte.

Ellers fremkommer det av undersøkelsen av læreren i sin rolle har fokus på å støtte de evnerike elevene i det sosiale. Det fremheves at slike elever lett faller utenfor gruppen og at det tilhører lærerens rolle å veilede og hjelpe eleven mot en sosial aksept.

Lærernes holdning overfor de evnerike elevene bærer et preg av en viss frykt for å ikke strekke til, der vanskelige temaer og kompliserte spørsmål fremheves som viktige faktorer for denne usikkerheten.

Anbefalt lesing!