Innspillmøte med Jøsendalutvalget – noen tanker og lenker

Som du kanskje vet nedsatte regjeringen et utvalg i september 2015 som ble kalt «Utvalg om høytpresterende elever. I mandatet heter det at:

Utvalget skal vurdere forutsetninger, og foreslå konkrete tiltak, for at flere elever skal prestere på høyt og avansert nivå i grunnopplæringen og for at høyt presterende elever skal få et bedre skoletilbud. Utvalget skal vurdere og komme med anbefalinger om hvordan et variert og tilpasset undervisningstilbud for høyt presterende elever kan gis innenfor den ordinære opplæringen, men også vurdere særskilte pedagogiske tiltak spesielt tilrettelagt for gruppen eller enkeltelever. Utvalget må vurdere organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold.

Leder av utvalget er utdanningsdirektør i Drammen Jan Sivert Jøsendal og utvalgsmedlemmene er forskere, praktikere og utdanningsledere. (For mer informasjon, se josendalutvalget.no).

Jøsendalutvalgets sekretariat er lokalisert hos Utdanningsdirektoratet, men arbeider særs selvstendig med oppdraget. Både utvalget og sekretariatet har i de siste månedene invitert ulike interessenter til seg for å lytte og lære, og de har besøkt ulike instanser i både inn- og utland. Et særdeles spennende arbeid!

Riktignok får jeg fortsatt hikke av dette merkverdige «høytpresterende»-begrepet som har satt seg fast hos en-eller-annen i utdanningspyramiden. Dersom skolene kun får i oppdrag å «se» de høyt presterende vil vi kunne overse et stort antall elever med et like stort potensiale, men som ikke passer inn i skolens «mal». Barn fra ymse sosioøkonomiske bakgrunner, elever med vansker (dobbelteksepsjonelle elever) eller barn/ungdom som grunner manglende tilpasset opplæring over tid «gir opp» læring i skolen. Jeg håper at Jøsendalutvalgets arbeid gjør at man skifter briller hos Udir/Kunnskapsdepartementet også!!

Derfor er det et uhyre viktig valg fra Jøsendalutvalget er at de nå har valgt begrepet «elever med stort læringspotensial» for å beskrive elevgruppen. Verdt en applaus i seg selv!

Jøsendalutvalget får innspill

inspillmte-largeJeg hadde gleden av å bli invitert til et møte med sekretariatet i januar, og på utvalgets såkalte «innspillmøte» på Gardermoen i uken før påske. I disse sammenhengene prøver jeg å fremme lærerstemmen og bl.a. få frem at man må arbeide på systemnivå for å ivareta elevgruppen.

På innspillmøtet deltok et sekstitall ulike aktører (forskere, skole-eiere, skoleledere, lærere og en rekke andre interessenter på feltet som bl.a. FUG). Vi var invitert for å lytte til innlegg fra medlemmer i utvalget og gi våre innspill til deres videre arbeid. At utvalget tok seg tid til denne ekstra «lytte-sesjonen» og hadde fått så mange ulike interesserte deltakere er særdeles gledelig.

Det skal innrømmes at jeg underveis i møtet på Gardermoen måtte reflektere ekstra over min «evnerik-reise» som jo har pågått noen år. Krumelurebloggen ble startet i januar 2012 som et resultat av at det ikke fantes informasjon om temaet på norsk, og fordi jeg tenkte at om bloggen kunne hjelpe EN lærer, eller EN elev, så var det verdt innsatsen. Dersom noen hadde prikket meg på ryggen den gang i 2012 og fortalt at Sølvi Lillejord om få år skulle forklare om manglende forskning og kunnskap om evnerike barn i Norge og dessuten levere en kunnskapsoppsummering om temaet til et regjeringsutvalg dedikert til temaet, ja da hadde jeg antagelig erklært vedkommende for å være en smule bortreist… Men nå har det altså skjedd. En slags «klyp-meg-i-armen»-opplevelse etter å ha vært utålmodig på disse barnas vegne i mange år!

 

Ihttp://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=587 etterkant av møtet måtte jeg lese et av de første innleggene på bloggen (fra april 2012): «Manglende puslespillbiter i norsk utdanningspolitikk«. Kan hende puslespillbitene kommer på plass ganske så snart? Det er å håpe at Jøsendalutvalgets NOU kommer med konkrete forslag (her er jeg optimist), og at regjeringen evner å implementere disse effektivt og uten videre dikkedarer – for barnas skyld (hvilket jeg håper).

 

Innspilmøtet 16. mars

Dagen startet med en innledning fra utvalgsleder Jan Sivert Jøsendal – og fortsatte med innlegg fra utvalgsmedlemmene. Du finner filmene på Vimeo her.

Sølvi Lillejord og Kristin Børte fra Kunnskapssenteret for utdanning (Kunnskapssenter.no) uttalte bl.a. under sin oppsummering at når det gjelder evnerike barn/elever med stort læringspotensial har de funnet at:

  • den sosiale konteksten som læringen foregår i har stor betydning for disse elevgruppene
  • det er avgjørende at disse elevene får et pedagogisk godt gjennomtenkt undervisningopplegg med progresjon og stadig nye innfallsvinkler på fagstoffet
  • lærere trenger støtte fra ledelsen for at elever med stort læringspotensial skal få tilpasset opplæring
KSU forutsetninger

Forutsetninger for å lykkes med tiltak for evnerike elever (fra KSU 2016)

Jeg kan ikke annet enn å oppfordre deg til å ta en nærmere kikk på Kunnskapssenterets oppsummering som finnes her. God lesing!

Les også Kunnskapssenterets artikkel «Evnerike elever i norsk skole. Balanse mellom det sosiale og faglige» som gir et eksempel på hvordan Gaupen barneskole og Brumunddal ungdomsskole har samarbeidet for å ivareta 6.-klassingen Mari Sol som har behov for ekstra faglige utfordringer:

Foran den grønne tavlen, fylt av hvite krittstreker, av tall og bokstaver, sitter tre gutter med spente øyne. Klassekameratene deres er ute på tur, men de er inne og klare for matematikktime. Guttene går i 8. klasse, men følger læreplanen for 9. og 10. trinn. I gruppen deres går også Mari Sol, en 6.klassing fra en barneskole en mil unna. Dette gir et innblikk i norsk skolehverdag og hvordan skolene i samarbeid forsøker å finne måter for å ivareta evnerike elever og deres læringsbehov.

Artikkelen finner du her: «Evnerike elever i norsk skole. Balanse mellom det sosiale og faglige»

Mer om innspillmøtet også:

Mer hos Jøsendalutvalget (her) med filmede foredrag fra innspillmøtet.

Hos Utanningsdirektoratet finner du nå en bloggartikkel om innspillmøtet her. Lytt der til intervju med utvalgsmedlem Terje Lohndal (NTNU), Susanne Fossum (lærer i videregående skole) og Terje Ulvund (psykolog):

Det viktigste med dette arbeidet er at skolene og lærerne får verktøy som vi kan bruke for denne elevgruppen. (Susanne Fossum)

Og:

Det viktigste er at vi klarer å snu den holdningen om at dette er et luksusproblem, og at vi kommer med noen konkrete forslag som lærerne tenker at «Dette kan vi få til!» (Terje Lohndal)

Jøsendalutvalget har oppfordret til å gi innspill direkte til utvalget. Se mer på nettsiden http://www.josendalutvalget.no.

Det gledes over et intenst arbeid som foregår for tiden. Jeg håper virkelig at vi som møter disse elevene i klasserommet gis gode verktøy og riktig kunnskap gjennom Jøsendalutvalgets arbeid. For barnas/ungdommenes skyld!

-Hilsen Kari
PS: Den 4. mai holder jeg kurs for lærere i Oslo i regi av BroAschehoug. Nytt lærerkurs er satt opp i Oslo den 3. november, og det er en dato på gang i Bergen til høsten. Ellers er det et økende antall kommuner og skoler som melder sin interesse for at jeg skal komme fykende og det er særdeles gledelig. I Bærumsskolen nærmer vi oss slutten på første kursrunde, og mer skal det bli. Det gledes!

Foto: Lighthouse –  freedigitalphotos.net (photoid=587)

2 kommentarer til “Innspillmøte med Jøsendalutvalget – noen tanker og lenker

Kommentarer er stengt.