Bergen kommune: bystyreforslag om evnerike elever

https://www.bergen.kommune.noI Bergen sendte bystyrerepresentant Henning Warloe (H) i juni inn et privat forslag til bystyret. Han ønsket at «kommunen etablerer et tilbud om tilpasset undervisningstilbud til evnerike elever, også kalt elver med stort læringspotensial». Nå har bystyret behandlet forslaget, og vi leser på kommunens nettsider:

Bystyret legger vekt på at Bergen kommune skal fortsette samarbeidet med Hordaland fylkeskommune om piloten om forsering i matematikk. Eventuelt kan det utvides til å gjelde flere fag og flere skoler etter hvert som det gjøres erfaringer. Denne piloten skal resultere i en rapport våren 2018, som skal inneholde anbefalinger for en videre utvikling av tilbudet. – Tillegg: Når piloten med forsering i matematikk er fullført og evalueres skal også elevene (ved elevråd) komme med innspill og disse skal legges vekt på i evalueringen.

Kommentar til forslagsstiller og bystyret: det er fint med forsering i matematikk for elever som trenger det. Imidlertid er dette ofte et tiltak som kommer for sent. En evnerik 6-åring som drodler flersifrede tall i hodet, samtidig som Multi insisterer på tallene 0-20 tenker neppe at «så fint at jeg får forsere når jeg begynner i åttende». Det må skje ting på lavere klassetrinn også. Sant?

Nå skriver man også fra Bystyret at:

Slik forslaget er utformet handler det om elever på ungdomstrinnet. For å holde på motivasjon hos denne elevgruppen må hele skoleløpet være i fokus. Særlig mellomtrinnet er sårbart her. Det er i denne delen av skoleløpet mange elever bestemmer seg for hva de mestrer og hva de liker – spesielt er realfagsundervisningen viktig i disse årene.

Enig. Hele skoleløpet. Men «spesielt realfag»? Nei. Det handler ikke bare om å være «god i matematikk/naturfag», det handler om å ha sterke evner også når det gjelder norsk eller engelsk, musikk, K&H, andre fag. Og det å bli sett fra første dag i første klasse? Ja, det er like viktig!

Og vi leser videre på nettsiden:

Vi vet, fra Jøsendalutvalget, at denne elevgruppen utgjør 10 – 15 % av elevmassen. Byrådet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å gjøre en kartlegging for å vite omfanget.

Samtidig vet vi at elever med stort læringspotensial er en heterogen gruppe, som har behov for ulike tilpasninger. Å lage et standardisert og tilpasset opplegg innenfor hvert enkelt fag som så kan tilpasses alle elever med stort læringspotensial innenfor de ulike fagene er ikke hensiktsmessig . Det er skolene og lærerne som må identifisere elevene og som må gjøre ulike tilpasninger i opplæringen for elever i denne gruppen , og her må det utvises profesjonelt skjønn for hver elev. Byrådet som sådan, vil derfor ikke initiere til en kartlegging av behovene i hele elevmassen i Bergen med dette formålet.

Samtidig ser byrådet at skolene og lærerne har behov for veiledning og hjelp til identifisering og kartlegging av elevene det gjelder . Stavanger og Bærum kommune har laget gode veiledere som skal hjelpe skolene til å tilnærme seg gruppen elever med stort læringspotensial. Utdanningsdirektoratet har også en nettside om tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial.

Byrådet vil derfor initiere til utarbeiding av veiledningsmateriell for skolene og informasjon til foreldre knyttet til elever med stort læringspotensial.

Bra, Bergen! Dette er en start. Uten at vi som møter elevene hver eneste dag har kunnskap om også evnerike elever kan vi fort bedrive undervisning med håndbrekket på. Nå er det bare for Bergen å kontakte oss i Bærum kommune, flinke folk i Stavanger kommune eller Tønsberg kommune. Alle tre kommuner har veiledningsdokument som kan fungere som inspirasjon. (Flere andre kommuner er nesten ved målsnøret med sine veiledere. Det kommer mer!)

Andre steder å hente inspirasjon? I Skedsmo kommune har man valgt en annen strategi: her har jeg kurset alle lærerne i kommunen forrige skoleår, og jeg fortsetter med videregående kurs for en spesialistgruppe inneværende skoleår. Sjekk også Gaupen skole (i Ringsaker) som har sin egen handlingsplan for å ivareta evnerike elever og elever med stort læringspotensial.  Se også artikkelen hos Forskning.no om Gaupen skole her.

Andre kilder til inspirasjon kan være den svenske felles-kommunale handlingsplanen som er utarbeidet av Sveriges kommuner och landsting – SKL.

För att ge de särskilt begåvade möjlighet till maximal kunskapsutveckling och ett meningsfullt lärande är  flexibilitet, acceptans, tolerans och kunskap hos förskolans eller skolans personal viktiga förutsättningar.

Det blir spennende å følge arbeidet i Bergen. Lykke til!

-Mvh Kari 🙂