Felles kommunal handlingsplan for å møte #evnerike elever!

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Hvordan skal skoler klare å ivareta evnerike elever i et land der man i flere tiår både har manglet kompetanse om elevgruppen og verktøy for å ivareta dem?

Ja, det kan man lure på både i Norge og i Sverige. Men forskjellen mellom våre to naboland er nå at svenskene virkelig er igang med tiltaksdelen. Det hender saker hos våre venner over kjølen!

En arbeidsgruppe i «Sveriges Kommuner og Landsting Matematikk PISA 2015» har nå utarbeidet en handlingsplan som skal være til hjelp der ute i kommunene.

De skriver:

Under sitt felles arbeid med å kartlegge hvordan kommunene evner å møte alle elevers behov fikk man i 2012 mye oppmerksomhet rundt evnerike elevers situasjon, med særlig fokus på elever med spesielt talent for matematikk.

Det ble konstatert store mangler både når det gjelder bevissthet og når det gjelder kunnskap om denne elevgruppen i de 7 kommunene i nettverket. De syv kommunene – Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona – bestemte seg for å gi en felles arbeidsgruppe i oppdrag å utarbeide et forslag til handlingsplan. Den er nå klar.

Handlingsplanen skal nå tilpasses til hver kommune, og vedtak skal gjøres i enkeltkommunene.

Og ikke nok med det SKL – som motsvarer KS – har altså også involvert seg i arbeidet.
Man tar av seg hatten!

Dokumentet som nå er laget har en kort overikt over temaet «evnerike barn» samt en handlingsplan som kan støtte de enkelte kommunene i arbeidet med å tilrettelegge for evnerike elever.

OG «Dokumentet kan även utgöra en resurs när det gäller stöd till elever som lätt når skolans mål». Med andre ord: dette kan også være en hjelp for de elevene som ikke nødvendigvis er evnerike, men som har behov for nye mål å strekke seg etter. (En god idé også i Norge, forøvrig. Nærmere 20% av elevmassen sier selv på elevundersøkelsen at de ikke utfordres nok i skolen.)

Kommunene har støttet seg til flere fagpersoner i arbeidet med handlingsplanen, bl.a. Professor Roland S. Persson ved Høgskolan i Jönköping som i en årrekke har vært en anerkjent forsker på dette fagfeltet, leg. psykolog i Rättvik kommune Anita Kullander som arbeider med denne elevgruppen både profesjonelt og på frivillig basis (med «Filurum»-gruppene for foreldre, sommerleir for familier, rådgivning bl.a.), Elisabeth Mellroth fra Karlstads Universitet som forsker på elever med spesielt talent for matematikk, og Sten Collander fra Mensa Sverige sitt GCP-program.

Roland Persson har definert evnerikhet på denne måten:

“Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet” 

Den svenske opplæringsloven er forresten fantastisk tydelig på dette området. Den sier:

“3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Den du! 🙂 

Som Anita Kullander påpeker i dokumentet vil en evnerik elev som får for enkle oppgaver (dvs. de vanlige oppgavene fra læreboka) oppleve noe som ligner en mental blokkering, noe som kan medføre at noen av disse bare «er der» (fysisk tilstede), mens andre blir skolevegrere.

Dokumentet foreslår ingen revolusjonerende ting forsåvidt. Anbefalte tiltak er akselerasjon (å gå raskere gjennom pensum, flytte opp trinn osv.), beriking (å gå i dybde/bredde i fag) og aktiviteter på utsiden av den vanlige skoledagen (som å finne mentorer fra ulike fagfelt, matematikk-klubber f.eks.).

Så, nå er det bare å lytte til Sverige, ta en kikk på dokumentet og implementere interkommunale samarbeid om evnerike elever i Norge også. Ikke sant?

Det svenske dokumentet finner du her: http://www.skl.se/download/18.547ffc53146c75fdec0eeeb9/1405428232070/skl-handlingsplan-2014-sarbegavadeelever.pdf

Se også omtale hos Sollentuna kommun her: «Plan för särbegåvade elever»

Hvor finnes kompetansen om evnerike barn i Norge?

Blant annet her:

  • Ella C. Idsøe ved Universitetet i Stavanger/Læringsmiljøsenteret. Har en Phd. om emnet, forsker på fagfeltet.
  • Kjell Skogen, Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk
  • Jørgen Smedsrud, Master i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, har erfaring fra PP-tjenesten og er i dag stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO (den første i Norge med rent fokus på evnerike elever!)
  • Foreldrenettverket Lykkelige Barn: nettverk for foreldre, arbeider tverrpolitisk for å øke kunnskapen om disse barna, men har også samlet et nettverk av fagpersoner (for å avtale foredrag: formidling@lykkeligebarn.no )
  • Kari Kolberg, adjunkt, masterstudent ved Høyskolen i  Hedmark, representant i Norge for European Council for High Ability/ECHA, holder foredrag og kurs om emnet. (Og skriver denne bloggen.) (krumelure5 (alfakrøll) gmail-punkt-com)
  • Universitetslektor Bård Knutsen ved NTNU har forsket på høytpresterende elever og nivådeling i undervisningen.
  • Og det finnes flere som har skrevet masteroppgave om evnerike barn – men jeg har ikke spurt om å få legge navn osv. her. (Men du finner navn under «Masteroppgaver»-siden her.)

Lær gjerne av Sverige. Bruk kunnskapen som er der – for ungenes skyld!